Přijímací zkoušky na SŠ 2016/2017

Home / Školní rok / Přijímací zkoušky na SŠ 2016/2017

Informace o přijímacím řízení 2016 – 2017 ke stažení zde.

1. Na SŠ si žák může podat pouze 2 přihlášky.
2. Výstupní hodnocení bylo zrušeno.

1. Odevzdání přihlášek

 1. Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2017 buď osobně, nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ/.
 2. Na přihlášce musí být vyplněn termín přijímací zkoušky /první strana přihlášky – zejména u škol, kde konají jednotné přijímací zkoušky.
 3. Přihlášky obdrží žák během února od třídního učitele, nebo si je může stáhnout z našich webových stránek v oddíle „Dokumenty ke stažení.“  Přihlášky žáci  spolu s rodiči vyplní a zkontrolují údaje. Základní škola neodpovídá za chybně vyplněné údaje.
 4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti si nechá žák vystavit na první stranu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují.
 5. V prvním kole přijímacího řízení je možné uvést pouze dva obory. V dalších kolech není počet omezen.
 6. Přihlášky na konzervatoře a umělecké školy se odevzdávají do 30. 11. 2016.

2. Vyhlášení přijímacího řízení

 1. Přijatý uchazeč již nebude muset čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
 2. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní.
 3. Přitom platí, že ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení.
 4. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 5. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

3. Zápisový list

 1. Zápisový list si rodiče vyzvednou proti podpisu u třídního učitele v době konzultací v březnu, nebo po dohodě s třídním učitelem v náhradním termínu.
 2. Zápisový list eviduje ZŠ.
 3. Zápisový list se odevzdá na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
 4. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení.
 5. Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.
 6. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
 7. Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:
 • žádost rodičů
 • čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ
 • toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák
 • zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ

4. Povinná jednotná zkouška

 1. konání povinné jednotné zkoušky je v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávánÍ,
 2.  formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV,
 3. jednotná zkouška se koná podle § 60 c) odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 4. školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,
 5. v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února,
 6. mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení – konají 12. 4. a 19. 4. 2017.

5. Důležité termíny:

do 1. 3. 2017
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
12. 4. 2017
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
18. 4. 2017
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
19. 4. 2017
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
20. 4. 2017
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)
11. 5. 2017
1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
12. 5. 2017
2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

6. Odvolání proti nepřijetí

 1. Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
 2. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání.


7. Možné dotazy zodpoví:

Mgr. Jana Klusová (žáci 5.ročníků)
Mgr. David Škvor (žáci 7. a 9.ročníků)

Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu.